ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Γεώργιος Δαουτόπουλος γεννήθηκε στην Έδεσσα από πατέρα Καστοριανό (Κρανοχώρι, Δήμου Νεστορίου) και μάνα από τις αλησμόνητες πατρίδες της Μικράς Ασίας (Ικόνιο Καππαδοκίας).

Μεγάλωσε σε χωριά του κάμπου των Γιαννιτσών (Άγιος Λουκάς, Γυψοχώρι, Γαλατάδες, κ.ά.) που είχαν καταλυ­τι­κή επί­δρα­ση στις μετέπειτα επιστη­μονικές και επαγ­­γελματικές του επιλογές.

Είναι πτυχιούχος Γεω­πο­νίας του ΑΠΘ και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπι­στημίου Μακεδονίας. Έκανε μεταπτυ­χιακές σπου­δές (Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Δίπλωμα) στους κλάδους της Αγροτικής Κοινωνιο­λο­γίας, Δημογρα­φίας και Ανάπτυξης στις ΗΠΑ (Michigan State University).

Έχει εκδώσει μέχρι το Γενάρη του 2020 δέκα εννιά βιβλία τα οποία  χρησιμο­ποιήθηκαν σε πολλά Τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, αλλά και από ανθρώπους της πράξης που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα. Έχει επίσης δημοσιεύσει πάνω από 70 επιστημονικά άρθρα και μελέτες στα Ελληνικά και Αγγλικά και έχει κά­νει εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το 1997 κυκλοφόρησαν στην Αμερική από τον εκδοτικό οίκο Michigan State University Press, σε ιδιαίτερο κεφάλαιο, αποτελέσματα από την πολύ­χρονη διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα του σε ένα χωριό του κά­μπου των Γιαννιτσών. Το 2001 δημοσιεύεται σε ιδιαίτερο κεφάλαιο με τον τίτλο Greek Rural Society and Sustainable Development (Ελληνική Αγρο­τική Κοινωνία και Αειφόρος Ανάπτυξη) από τον εκδοτικό οίκο Kluwer ένα συλλογικό έργο που αποτελεί το επιστέγασμα της μέχρι τότε έρευνάς του για τον Ελληνικό αγροτικό χώρο και τις προοπτικές του.

Αρθρογραφεί πολύ συχνά σε ποικίλα βήματα, τοπικής ή εθνικής εμβέ­λειας και έχει δημιουργήσει ιστοσελίδες στο διαδίκτυο (με κορυφαία την παρούσα) γιατί πιστεύει ότι ο επιστήμονας οφείλει να ενημερώνει το κοι­νω­νικό σύνολο και να επι­στρέ­φει σε αυτό τις όποιες γνώσεις και εμπειρίες απέσπα­σε για μια οικο­νομική και κοινωνική άρθρωση πιο συμβατή με τη μακροχρόνια ευη­μερία του αν­θρώ­­πινου γένους.

Έχει διατελέσει επισκέπτης καθηγητής σε πανεπι­στήμια του εξωτερικού (Αμερική, Γερμανία, Σουηδία, Καζακστάν).

Η τελευταία ενασχόλησή του αγκαλιάζει με έρευνα, διαλέξεις και αρ­θρο­γραφία τα θέματα της της Ολοκληρωμένης Ανά­πτυξης Αγροτικών Περιοχών, της Αειφορικής Γεωργίας και της εισαγωγής νέων καλλιεργειών και νέων τεχνολογιών στη Γεωργία (Ζεόλιθος, Μυκόρριζες, Ωφέλιμοι Μικροοργανισμοί, Βιο-άνθρακας, Γαιοσκώληκες).

Σήμερα συνταξιούχος, μετά από την παραίτησή του από το Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ, συνεχίζει το έργο της μεταλαμπάδευσης γνώσεων και πρακτι­κών δίνοντας διαλέξεις, αρθρογραφώντας στον τύπο, γρά­φοντας βιβλία (επισκεφθείτε την αναλυτική παρουσίαση των βιβλίων του), καλλιεργώντας τον πατρικό καρυδεώνα και παρέχοντας τεχνική υποστήριξη σε όσους θέλουν να εγκαταστήσουν πρότυπα αειφορικά αγροκτήματα.

Curriculum Vitae

Prof. George Daoutopoulos was born in Edessa, Macedonia, Greece in 1945. His father was born in Kastoria while his mother was expatriated from the unforgettable lands of Cappadocia (Asia Minor). He grew up in various rural settings in small villages around the valley of Yiannitsa that have affected his future professional occupations. Besides his studies, research, teaching and lectures he farms the family land of his grandfather and remains a lifetime student of nature.

He holds a degree in Agronomy and another one in Economics from Greek Universities. In 1981-85 he carried postgraduates studies in USA (Michigan State University) leading to a Master’s Degree and a Ph.D in Rural Sociology and Development.

He has published seventeen textbooks used in Greek Universities and more than 70 scientific papers in Greek and English. He was a visiting professor in USA, Germany, Sweden and Kazakhstan.

In 1997, Michigan State University Press, published a chapter of his Ph. D dissertation in the book “Changing Rural Social Systems: Adaptation and Survival” edited by Nan E. Johnson and Ching-li Wang. In 2001 he published a chapter under the title “Greek Rural Society and Sustainable Development” in a book titled “Environmental Politics in Southern Europe” (Klaus Eder and Maria Kousis, eds) that summarizes his research in the Greek Rural settings.

He publishes articles in various news media, both local and national, urging people to adopt a lifestyle that is more compatible with the long-term prosperity of the human race.

In 2010, he resigned from his post at the University of Thessaloniki and thereafter he travels all over Greece offering lectures and seminars in topics related to the long-term prosperity of rural areas and farming ecosystems.

His recent work refers to research, lectures and writing articles in topics related to Local Agenda 21, Local Development, Sustainable Management of farming resources and wastes, Environmental Protection, and introduction of new crops.

He has published during the last six years, six color books related to three new sustainable technologies (Zeolite, Beneficial Microorganisms, Taking Care of Soil), new superfoods (Hippophae and Goji Berry) and organing farming of olive trees that were highly appreciated by the Greek farming community.